O nás

Začíname novú etapu našej materskej školy. Od septembra 2020 sa meníme na dvojtriednu materskú školu. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie  pre deti od 2 do 6 rokov.

Našim cieľom je realizovať aktivity a organizovať činnosti v prospech rozvoja detí, vedúce k prehĺbeniu vzdelávacieho a výchovného pôsobenia rodiny, materskej školy a spoločnosti. Zároveň však ponechávame deťom ich túžbu snívať, rozvíjať samostatnosť a individualitu, poznávať a tvoriť. Snažíme sa spoznať, čo deti fascinuje a baví, a tieto poznatky previesť do výučby tak, aby sa deti  UČILI  HROU.

Snažíme sa vytvárať priateľskú, rodinnú atmosféru, v ktorej sa dieťa cíti bezpečne a kam sa teší. Kladieme dôraz na dostatočné množstvo príležitostí k pohybu a hre detí, dbáme na pokojné a prirodzené prechody medzi činnosťami. Nenútenou formou striedame rôzne spontánne aj riadené činnosti a odpočinok.

Plánujeme širokú škálu aktivít, ktoré sú zamerané na zdravý pohyb, rozvoj hrubej i jemnej motoriky, estetického vnímania, kreativity, nadania, sebarealizácie, sociálnych vzťahov, pamäte, relaxácie a porozumenia.

                                                           


Zápis detí.

Riaditeľka MŠ Jakubovany oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023  sa uskutoční v termíne od

9.5. – 19.5.2023

Žiadosť k stiahnutiu nájdete na stránke MŠ, alebo si ju vyzdvihnite osobne v MŠ.

www.msslnieckojakubovany.webnode.sk

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ v zalepenej obálke s označením  „MŠ – ŽIADOSŤ“  do schránky MŠ

b/ osobne v MŠ – v čase termínu zápisu

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – ktoré do 31.8.2023 dovŕšia vek 5 rokov
 • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja rodičia !

 

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy má riaditeľka MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 

V závislosti od aktuálnych kapacitných možností materskej školy a ak je počet prihlásených detí vyšší ako možno prijať, riaditeľka berie do úvahy:

 • Ustanovenie  § 28 ods. 9 a 10 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach/ v závislosti od veku detí /
 • Žiadosti, ktorým sa nevyhovelo v minulom školskom roku a boli podané opätovne
 • Deti, ktoré do 15.9.2023 dovŕšili vek 3 roky
 • V prípade voľnej kapacity aj deti , ktoré dovŕšia tri roky po 15.9.2023

 

Informácie u riaditeľky MŠ - 0907100564


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Hlavná 136/3 Jakubovany,  v súlade s § 150 ods. 5 písm. a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so súhlasom zriaďovateľa, udeľuje všetkým deťom materskej školy dňa 31.3.2023 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov – MŠ nebude v prevádzke.

 


ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Doklady

 • Fotokópiu karty poistenca – dieťaťa
 • Dotazník, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné prehlásenie k štatistike,vyhlásenie o bezinfekčnosti,  vyhlásenie o bezpríznakovosti,plnomocenstvo na prevzatie dieťaťa z MŠ

Osobné potreby:

 • Papučky, sandálky (nie šľapky /
 • Pyžamo
 • Náhradné pančušky, nohavičky, tričko, tepláky (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní)
 • Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Nedávajte deťom kopačky
 • Plastový pohár,  – označený
 • Najmenšie deti ochrannú gumenú podložku na ležadlo / ak potrebujú /
 • Hygienické vreckovky – 1 krabička vyťahovacích
 • 1 ks obyčajný toal.papier, 1 ks vlhčený toal.papier
 • 1 ks vlhčené obrúsky
 • 1 ks náhradná náplň tekuté mydlo
 • Farbičky PROGRESSO 12 ks – iba nové deti.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci! 


Školský rok 2022/2023 začína 5.9.2022

Prevádzka MŠ v tomto školskom roku bude od 7,00 hod. do 16,30 hod.

 

Schádzanie detí je do 8,00 hod.  ráno. Vyhlasovanie detí zo stravy je do 7,15 hod. telefonicky, alebo SMS na č. 0918222923. Nutný neskorší príchod dieťaťa si môže rodič dohodnúť s učiteľkou vopred, alebo telefonicky.

 

V zmysle Všeobecne  záväzného nariadenia Obce Jakubovany o určení  výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, je výška mesačného príspevku 10€. Ak sú v MŠ súrodenci, druhý platí 5 €. Príspevok sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho  mesiaca na účet.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa

a)ak dieťa k 31.8. daného roka dovŕši 5 rokov/ posledný rok dochádzky do MŠ/

b)ak rodič/zákonný zástupca/ predloží riaditeľke MŠ doklad o tom že poberá dávky v hmotnej núdzi

c)ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d)ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

e/ ktoré nedochádza do MŠ v čase školských prázdnin alebo sa preruší prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Okrem tohoto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Termín úhrady do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Stravná jednotka:                   1 deň –  1,45   € dieťa                                                               

Stravné sa uhrádza na daný mesiac na určené číslo účtu. Preplatok stravného sa presúva na nasledujúci mesiac.

Dieťa navštevujúce MŠ posledný rok pred nástupom do ZŠ / 5 roční predškoláci /, má obedy zdarma ak nepoberá daňový bonus. Dieťa má nárok na obed zdarma iba v prípade, že sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Ak dieťa rodič nevyhlási do 7,15 hod.je automaticky počítané na stravu. Prvý deň pri neohlásenej alebo neskoro ohlásenej neprítomnosti dieťaťa v MŠ,  si rodič vyzdvihne obed v jednorazovej nádobe , za poplatok 0,20 € do 13,30 hod., potom sa nevybraná strava likviduje z hygienických dôvodov.

 

Do MŠ je zakázané dávať dieťaťu ostré, nebezpečné predmety , sladkosti a  hračky . Taktiež nie sú dovolené žuvačky.

 

Podľa § 7 ods. 7 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov učiteľka materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

 Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

o   zvýšená teplota

o   dusivý kašeľ

o   hnisavý výtok z očí či z nosa

o   užívanie antibiotík

o   pomočovanie

o   voš vlasová

o   infekčné a prenosné choroby

o   črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie

Ak dieťa trpí vážnou chorobou alebo alergiou, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie, upozornite na tento fakt tr. učiteľku, aby mu v prípade potreby mohla poskytnúť účinnú pomoc, prípadne odovzdajte balíček prvej pomoci s presnými inštrukciami od lekára- špecialistu, kde je presne definovaný postup pri podávaní lieku. V prípade akejkoľvek zlomeniny /sadra, dlaha, ortéza/ bude dochádzka dieťaťa do materskej školy obmedzená vzhľadom na bezpečnosť samotného dieťaťa a ostatných detí.

Je neprípustné priniesť do materskej školy dieťa  choré. Lieky, homeopatická a vitamíny v materskej škole nepodávame!

Ospravedlnenie neprítomnosti detí:

Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

1. „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – iba pred prvým nástupom dieťaťa do materskej školy ako súčasť žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.

2. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom – pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), a to z akýchkoľvek dôvodov (napr. ochorenie, trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod.).

3. „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa do materskej školy,v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia, a to len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, že je potrebné „Potvrdenie od lekára“ vystaviť z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

Obsahom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. je údaj o tom,že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského roka.

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:

1. „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast — iba pred prvým nástupom do materskej školy ako súčasť žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (pokiaľ rodič už takéto potvrdenie nepredkladal pri nástupe na nepovinné predprimárne vzdelávanie).

2. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov ako ochorenia (možné len v nevyhnutnom prípade). Obsahom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. je údaj o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského roka.

3. „Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast—pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe  idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť.

Neprítomnosť dieťaťa ospravedlňuje nasledovne:

1 deň – slovne učiteľke v triede

1 – 7 dní – písomne na tlačive , s podpisom rodiča

7 a viac – potvrdenie od lekára

Kontakty:

Telefón      0918222923

E-mail        msjakubovany@centrum.sk

FB               Mš Slniečko Jakubovany

Web           msslnieckojakubovany.webnode.sk


Zápis detí.

Riaditeľka MŠ Jakubovany oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023  sa uskutoční v termíne od

2.5. – 13.5.2022 .

Žiadosť k stiahnutiu nájdete na stránke MŠ, alebo si ju vyzdvihnite osobne v MŠ.

www.msslnieckojakubovany.webnode.sk

Podávanie žiadostí je možné realizovať:

a/ v zalepenej obálke s označením MŠ – ŽIADOSŤ, do schránky MŠ

b/ osobne v MŠ – v čase termínu zápisu

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – ktoré do 31.8.2022 dovŕšia vek 5 rokov
 • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy má riaditeľka MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 

V závislosti od aktuálnych kapacitných možností materskej školy a ak je počet prihlásených detí vyšší ako možno prijať, riaditeľka berie do úvahy:

 • Ustanovenie  § 28 ods. 9 a 10 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach / v závislosti od veku detí /
 • Žiadosti, ktorým sa nevyhovelo v minulom školskom roku a boli podané opätovne
 • Deti, ktoré do 15.9.2022 dovŕšili vek 3 roky
 • V prípade voľnej kapacity aj deti , ktoré dovŕšia tri roky po 15.9.2022

 

Informácie u riaditeľky MŠ - 0907100564


OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
 
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Trieda Sovičky:
Deti pri príchode do MŠ učiteľka preberie pri vchode a zmeria teplotu ,rodič nevchádza do budovy. To isté platí aj pri odchode z MŠ.
Trieda Žabky:
Do šatne vchádza iba 1 rodič + dieťa. Učiteľka pri príchode meria teplotu. Žiadame rodičov, aby sa v priestoroch školy od vstupu po odovzdanie dieťaťa učiteľke , zdržali minimálny čas. To isté platí aj pri odchode z MŠ.
UPOZORŇUJEME RODIČOV, ABY DO MŠ DÁVALI IBA DETI , KTORÉ SÚ ZDRAVÉ!
APELUJEME NA RODIČOV, ABY CHRÁNILI SEBA, SVOJE DETI A TÝM AJ ZAMESTNANCOV MŠ.

DO POZORNOSTI!
Rozhodnutie zriaďovateľa
o uzatvorení jednej triedy Materskej školy Jakubovany
V súvislosti s nízkym počtom detí z dôvodu chorobnosti v triede malých detí – Žabky
Obec Jakubovany ako zriaďovateľ materskej školy
ROZHODLA od stredy 29.9. do piatku 1.10.
túto triedu zatvoriť.
 
Trieda Sovičiek pokračuje v normálnom režime.

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Doklady – novo nastupujúce deti:

 • Fotokópiu karty poistenca – dieťaťa
 • Dotazník, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné prehlásenie k štatistike
 • Prvý deň – vyhlásenie o bezpríznakovosti

Osobné potreby:

 • Papučky, sandálky ( zdravotné, „nie šľapky /
 • Pyžamo – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké pyžamo)
 • Náhradné pančušky, nohavičky, tričko, tepláky (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní)
 • Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Nedávajte deťom kopačky
 • Plastový pohár,  – označený
 • Najmenšie deti ochrannú gumenú podložku na ležadlo
 • Hygienické vreckovky – 1 krabička vyťahovacích , 2 kusy WC papiera , 1 ks náhradná náplň tekuté mydlo
 • Farbičky PROGRESSO 12 ks – iba nové deti.
 • Nedávajte dieťaťu do MŠ žuvačky ani cukríky!!!
 • Nedávajte dieťaťu traky, aby im neublížila sponka, keď sa budú odopínať , ani opasky!!!

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

Čo potrebuje vaše dieťa pri nástupe do MŠ vedieť ?

 • ovládanie hygienických návykov (plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné),
 • súčasťou toho je, aby dieťa vedelo oznámiť, že potrebuje použiť toaletu
 • zvládnutá lokomócia – chôdza, chôdza po schodoch, beh
 • snaha samostatne jesť lyžicou a piť z pohára
 • vysmrkať sa
 • obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie
 • obuť a vyzuť sa
 • poznať svoje veci
 • vedieť sa zahrať s novými kamarátmi

Pani učiteľky mu vždy pomôžu, aby sa v tom zdokonalil.

Čo očakávame od rodičov...

Milí rodičia,

nikto nepozná tak dobre vaše dieťa, ako vy sami. Preto vás prosíme hovorte s učiteľkou o jeho živote, o tom či sa mu darí, ale i o tom či sa mu nedarí.

Ak je u vás doma nejaká trauma, ktorá naň vplýva – upozornite na to.

Ale i počúvajte. Počúvajte, ako sa dieťa správa v materskej škole počas Vašej neprítomnosti. Spolu s učiteľkou hľadajte nové cesty a spôsoby vo výchove a vzdelávaní. Prijmite aj rady od učiteliek, ktoré sa chcú vašim deťom venovať, lebo ste im rovnocennými partnermi, nie tými, ktorí sa stavajú do pozície ochrancov svojich detí. Pozrite sa aj na kvalitu, ktorú učiteľky majú i na to, čo treba u detí

„vycibriť“, aby boli v prvom rade dobrými ľuďmi a potom odborníkmi.

Buďte tými, ktorí sa zaujímajú o program, ktorý ponúka škola dieťaťu a buďte nápomocní pri jeho realizácii.

Komunikujte. Hovorte o svojich očakávaniach. Spoznávajte aj iných rodičov. Hovorte spoločne o svojich deťoch a vytvárajte vzťahy. Pomôžte svojmu dieťaťu prijať odlišnosti iných detí.Naučte ho primeraným spôsobom riešiť konflikty ( nie násilím ).

Rešpektujte školský poriadok. Dieťa privádzajte do materskej školy pravidelne a načas.

Ak ste sa rozhodli dať Vaše dieťatko do materskej školy, dovolíme si Vám ponúknuť niekoľko rád: Ako pomôcť dieťaťu k úspešnej adaptácii?

 • Postupne ho pripravujte na to, že pôjde do materskej školy.
 • O materskej škole hovorte pred dieťaťom pozitívne.
 • Snažte sa, aby dieťatko zvládlo základné úkony sebaobsluhy.
 • Proces zaradenia sa do novej sociálnej skupiny vychádzajúc z našich skúseností uľahčuje krátke, vrúcne ranné lúčenie. Zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni,prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete a odovzdajte ho učiteľke.
 • Pred dieťaťom neprejavujte svoje obavy z toho, že ho dávate do škôlky, snažte sa s tým vyrovnať aj vnútorne, pretože dieťa dokáže vycítiť Vašu prípadnú obavu a neistotu aj vtedy, ak ju nedávate otvorene najavo.
 • Vopred si zistite všetko, čo Vás o materskej škole zaujíma, pýtajte sa aj na veci, ktoré sa Vám zdajú nepodstatné.
 • Dôverujte učiteľkám v triede. Rozhovory s triednou učiteľkou viesť hlavne v období privykania si na materskú školu v popoludňajších hodinách – vo veciach organizačných. Ak ide o dlhší rozhovor o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa.
 • Nechajte dieťaťu čas na adaptáciu ( až tri mesiace), dieťa má na to právo.
 • Prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy.
 • Neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity.
 • Hovorte mu pravdu – idem do práce, budem doma upratovať, variť a pod.
 • Komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v “škôlke” dialo, ale nenúťte ho rozprávať, ak nechce.
 • Prejavte mu dôveru, že je šikovné, že to zvládne, že sa naučí aj to, čo sa mu doteraz nedarí.
 • Nerobte za neho veci, ktoré zvládne samé.

Prvé dni a týždne určite nebudú ľahké pre Vás, ani pre Vaše dieťatko. Je to normálny pocit z toho, že jedna etapa sa v jeho, aj vo vašom živote končí. Začína sa nová etapa – dieťatko bude prvý raz niekoľko hodín bez Vás. Všetko, čo je prvý raz je niekedy zložité. Prvý raz bez mamy, bez otca, prvý raz odpočívať v inej postieľke, prvý raz sa hrať s toľkými deťmi… Nebojte sa urobíme všetko pre to, aby to „prvý raz” nebolo pre Vás a Vaše dieťatko až také ťažké.

Niektoré deti sa s nástupom do kolektívu vyrovnajú v priebehu prvých dní, iné sa na nové prostredie adaptujú aj za niekoľko týždňov. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa prichádza do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v nových priestoroch, musí sa prispôsobiť novému režimu, pravidlám, nedostáva sa mu toľko pozornosti ako keď je iba s vami. To všetko je veľmi náročné a potrvá určitý čas, kým sa začne v novom prostredí cítiť bezpečne.

 

List pre dieťa – mamička, ocko prosím Ťa prečítaj mi ho.

Vieš čo ťa čaká v našej škôlke?

Svet farieb, hier, fantázie, absolútnej dôvery a bezpečnosti. Radosti i starosti so zvládnutím prvých povinností a krokov k dospelosti. Prostredie, v ktorom sa malý človiečik formuje na veľkú osobnosť.

Zázračný detský svet, ktorým okrem rodiny je aj prostredie materskej školy.

Keď prídeš s mamičkou alebo s ockom k nám do škôlky, bude na teba čakať a tešiť sa pani učiteľka.

Niektoré deti budú ešte len prichádzať. Pani učiteľka je Tvoja priateľka a preto jej môžeš povedať všetko čo sa Ti páči alebo aj nepáči, čo Ťa bolí.

Do škôlky príde veľa detí a preto sa nemusíš báť, že tam budeš sám. Môžeš si nájsť veľa nových kamarátov, s ktorými sa budeš hrať. Prídeš do triedy a uvidíš tam veľa hračiek : bábiky, autá, kocky, skladačky, lopty, kočíky a veľa iných, sú pre všetkých. Aby si bol šikovný a zdravý, pani učiteľka pre vás všetkých pripraví krásne hry na medveďa, na zajačika a iné zvieratká a tiež si zacvičíš. V škôlke sa

naučíš všetko, čo má správny škôlkar vedieť a dozvieš sa všeličo nové. Naučíš sa pekné básničky a pesničky, ktoré môžeš recitovať, či spievať svojej mamičke a ockovi. Každý deň pôjdeme na prechádzku, budeme sa hrať aj na školskom dvore, sú tam preliezačky, šmykľavky či  hojdačky, vláčik i lavičky. Pred obedom príde k tebe a k Tvojim kamarátom druhá pani učiteľka, aj ona sa na Teba teší.

Chutné a zdravé jedlo u nás pripravujú tety kuchárky a o čistotu sa stará teta upratovačka. Po obede Vám pani učiteľka prečíta rozprávku, aby ste si mohli dobre oddýchnuť a pospinkať si. Keď sa zobudíš naješ sa potom sa budeme spolu rozprávať a hrať sa, až kým nepríde mamička alebo otecko pre Teba.

Všetko čo si zažil v škôlke im môžeš potom porozprávať.

 

A ZÁVEROM...

V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre, ťažšie je to s adaptáciou rodičov...

Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec.

Strach vo Vašich červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou a učiteľkami. Veľa šťastia!


Do pozornosti! 

V pondelok - 30.8.2021 o 16,00 hod. - sa uskutoční stretnutie rodičov

v kultúrnom dome.

Účasť rodičov predškolákov nutná!

 


Do pozornosti!

V piatok ,18.6., bude prevádzka MŠ do 15,45 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

 


Príchod rodiča s dieťaťom do MŠ sa riadi týmto postupom:

 

 • Do MŠ prichádza s dieťaťom iba jeden rodič
 • Aj rodič aj dieťa majú rúško
 • Pri vchode si obaja dezinfikujú ruky
 • Učiteľka vykoná ranný filter
 • Rodič odovzdá učiteľke všetky doklady, ktoré sú potrebné
 • V šatni sa dieťa prezuje prípadne aj prezlečie, do skrinky si odloží rúško + 1 náhradné
 • Dieťa si umyje ruky
 • Dieťa ide do svojej triedy a rodič odchádza

 

Prosíme rodičov, aby boli trpezliví. Aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami do priestorov MŠ môžu vstupovať naraz 4 osoby – 2 rodičia a 2 deti. V prípade, že do MŠ príde naraz viac rodičov s deťmi , počkajú pred vstupom.

 

Tak isto by sa mal minimalizovať celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy.

 

 


Dodatok k prevádzkovému poriadku MŠ

Dodatok k PP.docx (24511)


Aktuality

TRIEDA SOVIČKY

25.09.2020 10:20
Vyhlasujte si deti na tel.čísle 0908606120

—————