O nás… 

Naša materská škola má 1 triedu, ktorú navštevuje 21detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kolektív tvorí 5 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ, z toho 2 kvalifikované učiteľky,ďalej prevádzkové pracovníčky -  kuchárka, vedúca ŠJ a upratovačka. 
So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú p. učiteľky deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich dannosti nielen v základnom výchovno - vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti.
Ktosi múdry raz povedal, že si nepamätá, aké drahé hračky dostával, ale vie si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ho ako dieťa mali radi a svoju lásku mu denne v tých najprirodzenejších formách prejavovali.
Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.

 


Dodatok k prevádzkovému poriadku MŠ

Dodatok k PP.docx (24511)


Rozhodnutie ministra školstva a RUVZ usmernenie 

 

 


Oznam pre rodičov

 
 

Oznam k otvoreniu MŠ

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1.6.2020 do 30.6.2020 obnovuje prevádzka našej materskej školy pre deti:

A/

 • Zdravotníkov, hasičov, záchranárov, príslušníkov policajného zboru a ozbrojených síl
 • Pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

B/

 • Ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku

C/

 • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,  (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – nájdete na stránke školy
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom – zákaz nosenia hračiek , iných predmetov a jedla z domu
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy/denne /podpisuje Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa – nájdete na stránke školy

Predbežné informácie o výchovno- vzdelávacom procese od 1. júna:

 

 • prevádzka školy bude skrátená – od 6,30 hod. – 15,30 hod.
 • vstup dieťaťa do budovy školy bude bez rodičov
 • 1. júna pri príchode rodič odovzdá Vyhlásenie , že je dieťa zdravé aj Prehlásenie o bezinfekčnosti – už vypísané –nájdete na stránke školy
 • prehlásenie je nutné priniesť vždy, keď dieťa nepríde do školy 3 a viac dní
 • každé ráno bude deťom odmeraná teplota a dezinfikované ruky, vykonáme ranný filter
 • do budovy školy je zakázaný vstup zákonným zástupcom, rodičom a všetkým cudzím osobám
 • deti si môžu v šatni zložiť rúško; počas pobytu v priestoroch materskej školy ho nosiť nemusia; musia však mať aj jedno náhradné rúško.

 

Chápeme obavy rodičov a detí z koronavírusu a preto dôrazne apelujeme na DISCIPLINOVANOSŤ rodičov a ich OHĽADUPLNOSŤ voči ostatným, ak ste boli v krajine, v ktorej sa vírus objavil, aby ste sami zvážili 14-dňovú izoláciu Vás aj Vašich detí.

V prípade podozrenia na ochorenie koronavírusom Vás alebo Vašich detí, kontaktujte lekára telefonicky, nechoďte do čakárne a riaďte sa následne jeho pokynmi.

Prosíme Vás o okamžité informovanie vedenia školy, ak sa koronavírus prejaví vo Vašej domácnosti.

 

Podrobnejšie informácie dostanú rodičia telefonicky , a písomne v deň príchodu.

 

 


Anketa

Páčia sa Vám naše stránky?

áno
85%
40

nie
15%
7

Celkový počet hlasov: 47


Aktuality

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

30.04.2020 08:58
Rozhodnutie_o_prijimaní_detí_do_MS_FINALNE.docx (61226)

—————

POZOR - USMERNENIE - KORONAVÍRUS

06.03.2020 15:15
usmernenie_koronavirus.pdf (493666)

—————